Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление в охлаждане на сгради държавна или общинска собственост

Наименование, договор и срок на проекта

Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“

Бенефициент 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Източник на финансиране ФМ на ЕИП ==>Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Дата на сключване на договора/заповедта 10.03.2022

Дата на стартиране 10.03.2022

Дата на приключване 10.09.2023

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

Децата и персонала на детската градина, както и жителите и гостите на града

 

Кратко описание на проекта

Проектното предложение включва изграждане на геотермална термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване в сградата на детска градина „Еделвайс“, находяща се на адрес Община Велинград, гр.Велинград, ул. Добри Чинтулов, №4.  Системата ще осигурява пренос на енергия между земята и вътрешните тела на термопомпената система. Термопомпените агрегати за тип „вода-вода“. Вътрешен кръг: получената от термопомпените агрегати топла или студена вода постъпва в буферен

Финансиране на проекта

Обща стойност: 471 280 лв.
Средства предоставени от БФП: 400 280 лв.
Собствено съфинансиране от бенефициента: 71 000 лв.
Продължителност (месеци) – 18 месеца

Дейности по изпълнение на проекта


Дейност 1
: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград
Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи по проект Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр.Велинград
Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи по проект Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград
Дейност 4: Одит
Дейност 5: Информация и публичност
Дейност 6: Управление на проекта
Дейност 7: Обмяна на опит, знания и добри практики
Дейност 8: Посещение в България на партньора, от страната-донор

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да увеличи енергийната ефективност в сградата и да намали вредните емисии, както и да намали разходите за електроенергия и да постигне максимален процент икономия на енергия чрез интегриране на геотермална термопомпа за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване.Проектното предложение има за цел да се реализира инвестиция в областта на енергийната ефективност чрез генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане за детска градина „Еделвайс“, разположена в град Велинград, административен център на община Велинград.  Инвестицията ще допринесе значително за енергийната ефективност и независимостта на сградата на детската градина. Системата използва неизчерпаемата топлинна енергия от земята, т.е. изпомпва геотермална енергия.
Наименование на проекта –  Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.