Наименование, договор и срок на проекта 

Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“

 

Номер от ИСУН BGENERGY-1.002-0001-C01 

Наименование на проекта Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград 

 

Бенефициент 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Източник на финансиране ФМ на ЕИП ==>Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

 

Дата на сключване на договора/заповедта 10.03.2022 

Дата на стартиране 10.03.2022 

Дата на приключване 10.09.2023 

 

Кратко описание на проекта 

Проектното предложение включва изграждане на геотермална термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване в сградата на детска градина „Еделвайс“, находяща се на адрес Община Велинград, гр.Велинград, ул. Добри Чинтулов, №4. Вътрешните модули на системата /термопомпи „вода-вода“/, ще се разположат в съществуващото котелно помещение. Външен кръг: съставен е от вертикални сондажи, във всеки от които се монтира геотермален комплект и последващо инжектиране на необходимите материали. Системата ще осигурява пренос на енергия между земята и вътрешните тела на термопомпената система. Термопомпените агрегати за тип „вода-вода“. Вътрешен кръг: получената от термопомпените агрегати топла или студена вода постъпва в буферен съд от който чрез циркулационна помпа ще отива в тръбната система за отопление/охлаждане. Предвижда се захранване на нов бойлер за битово горещо водоснабдяване. Предвидена е централна водно помпена отоплителна инсталация – затворена система. Отоплението и охлаждането на помещенията ще се осъществява от вентилаторни конвектори. С цел осигуряване на енергиен мониторинг ще бъдат монтирани средства за измерване и контрол на потреблението на топлинна енергия.

 

Финансиране на проекта

Обща стойност: 471 280 лв.

Средства предоставени от БФП: 400 280 лв. 

Собствено съфинансиране от бенефициента: 71 000 лв. 

Продължителност (месеци) – 18 месеца

 

Дейности по изпълнение на проекта

Дейност 1: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград

Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи по проект Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр.Велинград

Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи по проект Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград

Дейност 4: Одит

Дейност 5: Информация и публичност

Дейност 6: Управление на проекта

Дейност 7: Обмяна на опит, знания и добри практики

Дейност 8: Посещение в България на партньора, от страната-донор

 

Цел на проекта

Проектното предложение има за цел да се реализира инвестиция в областта на енергийната ефективност чрез генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане за детска градина „Еделвайс“, разположена в град Велинград, административен център на община Велинград. Основната цел на проекта е да увеличи енергийната ефективност в сградата и да намали вредните емисии, както и да намали разходите за електроенергия и да постигне максимален процент икономия на енергия чрез интегриране на геотермална термопомпа за отопление, охлаждане и битово горещо водснабдяване. Инвестицията ще допринесе значително за енергийната ефективност и независимостта на сградата на детската градина. Системата използва неизчерпаемата топлинна енергия от земята, т.е. изпомпва геотермална енергия. 

 

Постигане целта на процедурата 

 

Настоящото ПП включва изграждане на нова система за отопление и охлаждане в сграда на детска градина Еделвайс в град Велинград, за използване на геотермална енергия. Геотермална енергия означава енергия, съхранявана под формата на топлина под твърдата почвена повърхност. Проектното предложение допринася за продължението на Стратегията за Енергийния съюз, а именно законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, с който е определена нова амбициозна цел от поне 32% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030г. и за постигане на целите и приоритетите на ЕС за периода до 2030г. в съответствие със споразумението от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) в Париж и рамковата политика в областта на климата и енергетиката. На национално ниво, интегрирането на система за отопление и охлаждане на сгради с енергия от геотермални източници на енергия, общинска собственост, ще допринесе за изпълнение на ангажиментите на Република България за принос към постигане на енергийните и климатичните цели на ЕС, като в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021–2030г. е определена национална цел от 27.09% дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. Усвояването по този начин на геотермална енергия ще допринесе за цялостното изпълнение на заложените цели на настоящата процедура, която има за цел да допринесе за увеличаване на дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия и постигане на декарбонизация на сградния фонд. Нашето проектно предложение има принос към постигане на следните индикатори за изпълнение на резултат „Увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници“ по Програмата: -Индикатор 1: Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 -Индикатор 2: Прогнозно годишно производство от геотермална енергия -Индикатор 3: Инсталирана мощност на съоръжения за отопление и отопление и охлаждане, в т.ч. горещо водоснабдяване (проектна топлинна мощност) Обектът се намира в град Велинград, на ул. „Добри Чинтулов“ №4 и представлява масивна постройка на два етажа. Състои се от 5 секции, а именно: основна градинска група, администрация с физкултурен салон, кухня, пералня и котелно и свързващ коридор. Основните елементи на сградната инсталация са термопомпа „вода-вода“, тръбна мрежа и вентилаторни конвектори. Предвидено е изграждане на геотермална система за отопление и охлаждане на помещенията, в т.ч. доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на топлинна енергия. Вътрешните модули на системата ще се разположат в съществуващо котелно помещение. Отоплението и охлаждането на помещенията ще се осъществява от вентилаторни конвектори. При инсталиране на тази система, ще се постигнат следните резултати: -Ефективност на БФП към инсталираната мощност (проектна топлинна мощност) на съоръжението/ята за отопление или отопление и охлаждане, в т.ч. горещо водоснабдяване (I, лв./kW) – 1 940,89лв/kW -Ефективност на БФП към прогнозното годишно производство на топлинна енергия за отопление и БГВ, и енергия за охлаждане от геотермална енергия (P, лв./kWh)-2.04лв/kWh -Ефективност на БФП към количеството спестени емисии на парникови газове в резултат от използване на геотермална енергия и др. енергия от ВИ за отопление или отопление и охлаждане (Y, лв./тСО2)-1 727,78лв./тСО2 -Дял на геотермалната енергия в крайната енергия за отопление, охлаждане и горещо водоснабдяване, след изпълнение на проекта (Z,%)-78% Проектното предложение предвижда доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на топлинна енергия