Сключени договори с изпълнител по процедура:

BGENERGY-1.002-0001-C01 “Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград”

  • Изпълнение на строително-монтажни работи:

Сключен договор с “Техно строй България” ООД

  • Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи:

Сключен договор: с изпълнител “Проект експерт контрол” ООД

  • Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи: 

Сключен договор: с изпълнител “Ен Ес проект” ЕООД

  • Одит:

Сключен договор: с изпълнител “Спотлайн одитинг” ЕООД

  • Информация и публичност:

Сключен договор: с изпълнител “Галилея 2020” ЕООД

Сключено споразумение за партньорство между Община Велинград// Организатор на проекта// и IDN Research //