Анекс 3

Регламенти за изпълнение на Финансовия механозъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

Анекс 3 – Изисквания за информация и комуникация

Анекс 3

Изисквания за информация и комуникация

Европейско икономическо пространство и Норвежки грантове за 2014-2021 г.

1. Общи принципи

1.1 Цел

Комуникацията е неразделна част от изпълнението на финансирането, предоставено от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовите механизми (наричани по-долу „Европейско икономическо пространство и Норвежки грантове“). Всички мерки за информация и комуникация, предприети от Националните координационни звена, Програмни оператори, Организаторите на проекти и субектите, действащи като партньори# в изпълнението на EEA and Norway Grants (Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове), ще насочат вниманието на широката общественост на Европейското икономическо пространство приноса на безвъзмездни средства към общите цели:

а) допринасяне за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство; и

б) укрепване на двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия и държавите бенефициери.

1.2 Цели

Информация и комуникация относно помощта чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове:

i. повишаване на обществената осведоменост и информиране на широката общественост за приноса и ролята на донорите Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

ii. осигуряване на прозрачност и легитимност на помощта от донор (и);

iii. създаване на съгласувана картина на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове в държавите бенефициери и донори;

iv. информиране на потенциални и реални бенефициери; и потенциални и действителни партньори от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия относно грантовете за ЕИП и Норвегия; и

v. съобщаване на въздействието и резултатите от приноса на донорите на държавите бенефициери.

Всички мерки за информация и комуникация, изброени в настоящия Анекс, се считат за минимални изисквания. Всички участници се насърчават да провеждат допълнителни комуникационни дейности.

Всички извършени мерки трябва да бъдат в съответствие с Ръководството за комуникация и дизайн, предоставено от Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA).

2. Държави бенефициери

2.1. Отговорности на националните координационни звена

С цел да подчертае приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и да осигури, че помощта от безвъзмездните средства е прозрачна и отговаря на целите, посочени в параграф 1.2, 

Националното координационно звено активно предоставя информация за Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и техните програми за широката общественост на държавата бенефициер, потенциалните бенефициери, съответните заинтересовани страни и партньори.

Националното координационно звено осигурява изпълнение от Програмните оператори на техните информационни и комуникационни задължения, член 3, параграф 3 от Регламента.

Националното координационно звено определя едно лице, което да отговаря за информацията и комуникацията, което координира изпълнението на информационните и комуникационни дейности в държавата бенефициер, параграф 2, буква г) от член 3.2 от Регламента. Това лице подпомага и действа като координатор за информационните и комуникационни дейности на операторите на програмата и улеснява мрежата за информационни и комуникационни дейности на Програмните оператори и съдейства за постигане на видими резултати.

Определеното лице си сътрудничи с посолствата на донорите и Съвместния комитет за двустранните фондове и координира комуникацията относно двустранното сътрудничество в рамките на и извън програмите.

2.1.1 Разработване и прилагане на комуникационна стратегия

Във връзка с параграф 2, буква а) от член 3.2 от Регламента, Националното координационно звено изготвя и прилага комуникационна стратегия с цел създаване на осведомесност относно съществуването, целите, възможностите и действителното двустранно сътрудничество с организации в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, изпълнението, резултатите и цялостното въздействие на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове в държавата бенефициер.

SWOT анализ, оценка на силните, слабите страни, възможностите и заплахите и предложените усилия за смекчаване ще бъдат отправна точка за стратегията. Държавите бенефициери с принос от 100 милиона евро или повече от Европейско икономическо пространство и Норвежки грантове ще обмислят да предприемат основно проучване.

Комуникационната стратегия включва най-малко следното:

а) описание на целите на комуникацията и целевите групи, включително Програмни оператори, потенциални и действителни бенефициенти, широка общественост, потенциални и действителни партньорски организации от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

б) стратегията, средствата и съдържанието на мерките за информация и комуникация, като се вземе предвид добавената стойност и въздействието на помощта от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия на национално, регионално и местно ниво и в рамките на подпомаганите сектори;

в) поне три основни информационни дейности за напредъка и въздействието, като семинар или конференция със заинтересовани страни, пресконференция или прес събитие, включително;

i. голямо стартиращо събитие, публикуващо помощта от донор (и) чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, представящо целите на безвъзмездните средства, програмните области и възможностите за подкрепа и насърчаване на сътрудничеството с организации в Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия; и

ii. голямо заключително събитие, публикуващо резултатите, постиженията и въздействието, станало възможно благодарение на подкрепата от донора (ите), включително двустранното сътрудничество с институции в Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия и устойчивостта на сътрудничеството с донорската държава (и).

г) уеб стратегия, която включва специален уебсайт и използването на съответните социални медии;

д) информация за административните отдели или органи, отговорни за прилагането на информационните и комуникационни мерки, включително лице за контакт;

е) план за това как трябва да се оценяват мерките за информация и комуникация по отношение на видимостта и осведомеността за Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, целите и въздействието, подкрепените програми и за ролята на Исландия, Лихтенщайн и / или Норвегия.

2.1.2. Преглед на комуникационната стратегия

Националното координационно звено представя комуникационната стратегия на Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) в рамките на шест месеца от датата на последното подписване на Меморандума за разбирателство.

При липса на коментари от страна на Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) в рамките на два месеца от получаването на комуникационната стратегия, стратегията се счита за приета. Ако Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) изпрати коментари в рамките на два месеца след получаване на комуникационната стратегия, Националното координационно звено изпраща ревизирана комуникационна стратегия до Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA).

При липса на допълнителни коментари от Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) в рамките на един месец от представянето на ревизирана комуникационна стратегия, планът се счита за приет.

Националното координационно звено започва информационни и комуникационни дейности, когато е приложимо, дори при липса на окончателната версия на комуникационната стратегия.

Необходимостта от изменение на комуникационната стратегия ще бъде оценена при одобряване на нови програми и в стратегическия доклад. Изменената комуникационна стратегия се представя на Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) за коментар.

2.1.3. Прилагане и мониторинг на комуникационната стратегия

Националното координационно звено осигурява, че мерките за информация и комуникация се прилагат в съответствие с Комуникационната стратегия и целта им е да достигнат до възможно най-широката аудитория, включително ключови заинтересовани страни на съответните териториални нива.

Изпълнението на Комуникационната стратегия и плана за дейност, както е описано в Ръководството за комуникация и дизайн, се представя на Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) със стратегическия доклад.

Организаторите на информационни събития като конференции, семинари, панаири и изложби във връзка с изпълнението на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, техните програми и проекти, следва да направят изрична и видима подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвегия.

Националното координационно звено информира Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) предварително за всички важни информационни дейности, за да предостави на Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работИ (NMFA) възможността да участва.

2.1.4. Уеб изисквания

Всяка държава бенефициер ще придобие адресите www.eeagrants. [спецификация на държавата] и www.norwaygrants. [спецификация на държавата] и ще ги насочи към специален уебсайт с информация за Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове. Тези имена на домейни ще бъдат стандартният URL адрес за уеб страниците на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове на ниво държава бенефициер и ще се използват за промоционални цели. Адресът www.norwaygrants. [спецификация на държавата] не се изисква от държавите бенефициери, които получават подкрепа само от безвъзмездните средства от ЕИП.

Националното координационно звено решава дали да събира информация за програмите, за които отговарят, на един уебсайт или дали всяка програма има свое собствено присъствие в мрежата. Силно се насърчава създаването на общ уебсайт за всички програми. Ако има общ уебсайт за всички Програми, Националното кооординационно звено трябва да се увери, че са разпределени достатъчно ресурси за редовно актуализиране на уеб страниците на всички Програми на езика (езиците) на страната бенефициер и на английския език. Националното координационно звено подпомага Програмните оператори при определянето на име на програма или съкращение за мрежата въз основа на одобреното име на програмата в Споразумението за програмата. То трябва да бъде адаптирано и лесно приложимо в мрежата и да пренасочи съответния URL адрес, www.eeagrants. [Спецификация на държавата]/[адаптирано име на програмата] или алтернативно www.norwaygrants. [спецификация на държавата]/[адаптирано име на програма], уебсайта/уеб страницата на програмата.

Всички субекти, участващи в изпълнението на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, трябва да включват информация за безвъзмездните средства, донорите и съответните връзки, за да открият допълнителна информация на уебсайта на тяхната организация. За да се осигури последователност и контекст, всички уебсайтове предоставят връзки към резултати и въздействие от предишна подкрепа, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвегия.

Националното координационно звено точка осигурява, че специалният уебсайт отговаря на адаптивния уеб дизайн и насоките за достъп до уеб съдържание за хора със зрителни увреждания.

За да осигури, че информацията е достъпна за донор (и), партньор (и) донор (и), международни организации и широката общественост извън държавата бенефициер, специалният уебсайт се актуализира редовно на езика (ите) на държавата бенефициер и на английски език , и включва следното:

i. информация за общите цели на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, донорите и споразумението за ЕИП;

ii. информация за двустранно сътрудничество с Исландия, Лихтенщайн и / или Норвегия, включително участие на партньори по донорската програма;

iii. информация за всички програми;

iv. информация за резултатите и въздействието на подкрепата от Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове;

v. видима връзка за предупреждение за подозрение за лошо управление на средства;

vi. преглед на отворените покани по Програмите, включително преглед на очакваното стартиране на покани предварително;

vii. съответни документи, включително стратегически доклади и протоколи от годишни срещи;

viii. връзки към всички уебсайтове/уеб страници на Програмата;

ix. връзка към уебсайта на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове [връзка];

х. връзки към уебсайтове на други съответни институции;

xi. информация за контакт и информация за специален контакт за пресата; и

xiii. подходящи снимки и видеоклипове.

2.2. ПРОГРАМНИ ОПЕРАТОРИ#

2.2.1. Отговорности на Програмния оператор

С цел да подчертае помощта от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и да гарантира, че помощта от безвъзмездните средства е прозрачна и отговаря на целите, посочени в параграф 1.2, Програмният оператор предоставя информация за програмата и Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове за широката общественост на държавата бенефициер, потенциални бенефициенти, съответни заинтересовани страни и партньори. Операторът на програмата разработва и прилага комуникационния план, както е описано по-долу.

Програмният оператор докладва ежегодно на Националното координационно звено относно информация и задължения за комуникация. Програмният оператор осигурява изпълнение от Организаторите на проекти и техните партньори на информационните и комуникационните им задължения в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламента.

Комуникационните дейности се координират с Националното координационно звено и посолствата на донорите, когато е приложимо. Програмните оператори участват в комуникационната мрежа на Националното координационно звено, както е описано в 

2.1. в настоящия Анекс.

2.2.2. Изготвяне на комуникационния план

Всеки Програмен оператор включва комуникационен план с проекта на програмно споразумение.

Комуникационният план има за цел да предостави информация на обществеността за съществуването, целите, възможностите и действителното двустранно сътрудничество с институции в Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия, изпълнението, резултатите и общото въздействие на подкрепата от донорите чрез програмата.

Комуникационният план включва най-малко следното:

а) описание на комуникационните цели и целевите групи, включително потенциални и действителни бенефициенти, потенциални и действителни партньорски институции от Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия;

б) стратегията и съдържанието на мерките за информация и комуникация, включително списък с дейности, инструменти за комуникация и времеви рамки, като се вземе предвид добавената стойност и въздействието от помощта на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове на национално, регионално и местно равнище и в рамките на подкрепеният сектор (и);

в) информация за поне две основни информационни дейности за напредъка, резултатите и въздействието на програмата и приноса на донорите, като семинар или конференция със заинтересовани страни, пресконференция или прес събитие;

(г) информация на уебсайт/уеб страница, посветена на Програмата, редовно актуализирана на езика/езиците на държавата бенефициер и на английски език;

д) информация за административните отдели или органи, отговорни за прилагането на мерките за информация и комуникация, включително лице за контакт; и

е) указание за това как трябва да се оценят информационните и комуникационните мерки по отношение на видимостта и осведомеността относно програмата, Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, техните цели и въздействие и ролята на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

2.2.3. Изпълнение на комуникационния план

Програмният оператор осигурява, че мерките за информация и комуникация се прилагат в съответствие с комуникационния план и че те имат за цел да достигнат до възможно най-широката аудитория, включително ключови заинтересовани страни на съответното (те) териториално ниво (и).

Програмният оператор предоставя на потенциалните бенефициенти ясна и подробна информация поне за следното:

i) поканите за представяне на предложения;

ii) условията за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени, за да се класират за финансиране по Програмата и всяка отворена покана;

iii) описание на процедурите за разглеждане на заявленията за финансиране и на съответните периоди от време;

iv) критериите за избор на проекти за финансиране;

v) процедурите за подбор и структурата за вземане на решения;

vi) целта и възможностите за създаване на мрежи и двустранно сътрудничество с организации от Исландия, Лихтенщайн и / или Норвегия;

vii) контактите на национално, регионално или местно ниво, които могат да предоставят информация за програмата и наличното финансиране; и

viii) че приемането на финансиране е и приемане на разкриване на обобщена информация за проекта и данни за контакт.

В съответствие с националните закони и практики, Програмният оператор включва съответни субекти, които могат широко да разпространяват информацията, изброена по-горе, в информационни и комуникационни мерки и да информира обществеността, за да повиши осведомеността относно подкрепата на донорите чрез Европейско икономическо пространство и Норвежки грантове, техните постижения и резултати и двустранно сътрудничество, което се осъществява в рамките на безвъзмездните средства.

Такива субекти включват:

i) национални, регионални и местни власти;

ii) национални, регионални и местни медии;

iii) Посолства и други представители на Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия;

iv) агенции за развитие;

v) търговски, професионални и бизнес асоциации;

vi) икономически и социални партньори;

vii) неправителствени организации;

viii) образователни институции; и/или

ix) информационни центрове за Европа.

Програмният оператор информира Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) за всички отворени покани и изпраща документите за отворени покани на английски език най-късно две седмици преди стартирането им, за да бъде публикувана тази информация на уебсайта на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове [връзка ].

Организаторите на информационни събития като конференции, семинари, панаири и изложби във връзка с изпълнението на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, техните програми и проекти правят изрична и видима подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове.

Програмният оператор предварително информира Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Министeрство на външните работи (NMFA) и Националното коородинационно звено за всички основни информационни дейности, за да могат да участват Комитета на ФМ (FMC)/норвежкото Mинистерство на външните работи (NMFA) и Националното координационно звено.

2.2.4. Уеб изисквания

Националното координационно звено, както е посочено в параграф 2.1.4, решава дали да събира информация за всички програми на един уебсайт или дали всяка програма има свое отделно присъствие в мрежата. Ако програмите трябва да имат свое отделно присъствие в мрежата, Програмният оператор трябва или да създаде специална уеб страница като част от уебсайта на тяхната организация или самостоятелен отделен уебсайт. Програмният оператор ще получи помощ от Националното координационно звено при определяне на име или съкращение на програма, адаптирани към и лесно приложими в мрежата, и ще пренасочи подходящия URL адрес, www.eeagrants. www.norwaygrants. [спецификация на държавата]/[адаптирано име на програмата], към уебсайта/уеб страницата на програмата.

Уебсайтът/уеб страницата трябва да отговаря на адаптивния уеб дизайн и Насоките за достъп до уеб съдържание за хора със зрителни увреждания и да включва следната информация на езика (езиците) на държавата бенефициер и на английски език:

i. информация за Програмата, ЕИП и Норвежките безвъзмездни средства и дарител (и);

ii. преглед на отворените покани, включително документи, свързани с отворените покани;

iii. информация за критерии за подбор, процедури и срокове;

iv. информация за всички финансирани проекти, включително информация за контакт, описание на проектите и тяхната продължителност, размерът на финансирането, разпределено за проектите, и информация за сътрудничество с образувания в Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия;

v. информация за въздействието, постиженията и резултатите от програмата и подкрепата от Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове;

vi. съответните документи, включително годишните програмни доклади и окончателния програмен доклад;

vii. връзка към уебсайта на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове [връзка];

viii. връзка към уебсайта на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове в държавата бенефициер;

ix. връзки към уебсайтове на партньори по донорската програма и други съответни институции;

х. информация за връзка; и

xi. ако е възможно, база данни за търсене на партньори донори.

Всички субекти, участващи в изпълнението на Програмата на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, трябва да включват информация за безвъзмездните средства и съответни връзки, за да открият допълнителна информация на уебсайта на своята организация, независимо дали уеб присъствието на Програмата е част от уебсайта на тяхната организация или самостоятелно отделен уебсайт. За да се осигури последователност и контекст, всички уебсайтове/уеб страници трябва да предоставят връзки към резултатите и въздействието от предишната помощ от Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

2.3. ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРОЕКТА

2.3.1. Отговорности на Организатора на проекта

С цел да се подчертае помощта от Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и да се осигури, че помощта от безвъзмездните средства е прозрачна и отговаря на целите, посочени в параграф 1.2., Организаторът на проекта и партньорите по проекта предоставят информация за проекта на възможно най-широката аудитория на съответното национално, регионално и/или местно ниво, включително съответните заинтересовани страни. Организаторът на проекта разработва и прилага комуникационния план, както е описано по-долу. Организаторът на проекта докладва на оператора на програмата за задълженията за информация и комуникация.

2.3.2. Изготвяне на комуникационния план

Потенциалните бенефициенти включват комуникационен план в заявлението си за проект, с цел създаване на осведомесност относно съществуването, целите, всяко двустранно сътрудничество с организации в Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия, изпълнението, резултатите и въздействието на подкрепата от Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове за проекта, в съответствие с параграф 3 от член 3.3 от Регламента.

Комуникационният план включва най-малко следното:

а) целите и целевите групи, включително заинтересовани страни на национално, регионално и / или местно ниво и широката общественост;

б) стратегията и съдържанието на мерките за информация и комуникация, включително дейности, средства за комуникация и времеви рамки, като се вземе предвид добавената стойност и въздействието на финансирането от Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове;

в) най-малко три информационни дейности за напредъка, постиженията и резултатите по проекта, като семинар или конференция със заинтересовани страни, пресконференция или пресконференция, включително стартиране и/или закриване на проекта. За проекти, чийто размер на безвъзмездните средства е под 500 000 Евро, две информационни дейности са достатъчни и могат да бъдат с по-малък мащаб;

(г) мерки за предоставяне на информация за проекта в мрежата, или чрез специален уебсайт, или чрез специална уеб страница на съществуващия уебсайт на организацията с връзки между страниците, или, като алтернатива, чрез активен профил в социалните медии за проекта, където уебсайт вече не съществува.

Когато за проект е създаден профил в социалната медия и след крайната дата за допустимост на проекта, профилът в социалната мрежа остава видим и цялата информация остава достъпна;

д) информацията в мрежата, достъпна на уебсайтове, уеб страници или профили в социални медии, включва информация за проекта, неговия напредък, постижения и резултати, сътрудничеството с организации в Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия, съответни снимки, информация за контакт и ясно позоваване на програмата и Европейкото икономическо прстранство и Норвежките грантове. Информацията за проекта трябва да се актуализира редовно на езика (езиците) на държавата бенефициер.

Всички проекти, които получават подкрепа от минимум 150 000 Евро от Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и/или имат партньор по проект с донорско партньорство, трябва да разполагат със специална информация за проекта на английски език, както и на национален език;

е) информация за административните отдели или органи, отговорни за изпълнението на мерките за информация и комуникация, включително лице за контакт;

ж) указание за това как трябва да се оценят информационните и комуникационни мерки по отношение на видимостта и осведомеността за проекта и Европейското икономическо пространство и Норвежки грантове, техните цели и въздействие и ролята на Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия.

2.3.3. Изпълнение на комуникационния план

Организаторът на проекта осигурява прилагането на мерките за информация и комуникация в съответствие с Комуникационния план и че те имат за цел да достигнат до възможно най-широката аудитория, включително ключови заинтересовани страни на съответното териториално ниво (а).

Организаторите на информационни събития като конференции, семинари, панаири и изложби във връзка с изпълнението на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове, техните програми и проекти се задължават да направят изрична и видима подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и/или Норвегия чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове.

По време на изпълнението на проекта Организаторът на проекта поставя билборд на мястото на всяка операция в съответствие с изискванията на Ръководството за комуникация и дизайн и който отговаря на следните условия:

а) общият публичен принос за операцията надвишава 50 000 Евро;

б) операцията се състои във финансиране на физически обект, инфраструктура или строителни операции.

Организаторът на проекта трябва да замени билборда с постоянна възпоменателна плоча, която е видима, със значителни размери и в съответствие с Ръководството за комуникация и дизайн не по-късно от шест месеца след завършване на проекта.

Организаторът на проекта осигурява информирането на участващите в проекта относно финансирането от съответната програма и държавата (ите) донор (и) чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове.

3. Държави донори

3.1. Партньори по програма с донорско партньорство

С цел да подчертае помощта на донорите чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и да осигури прозрачност, партньорът по програмата с донорското партньорство предоставя информация за тяхното участие в изпълнението на програмата (ите) на широката общественост на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, потенциални бенефициенти и съответни заинтересовани страни.

Това включва създаване на информираност за съществуването, целите, възможностите и действителното двустранно сътрудничество между донорските субекти и институции в държавите бенефициери, изпълнението, резултатите и цялостното въздействие на подкрепата от Европейското икономическо постранство Норвежките грантове чрез програмата, и (където подходящи) в рамките на подкрепяния сектор (и) за широката общественост в държавата (ите) донор (и).

Партньорът по програмата с донорското партньорство предоставя тази информация на техния съществуващ уебсайт на техния език или езици, с връзки към съответните покани за представяне на предложения.

Партньорът по програмата с донорското партньорство осигурява, че дадено лице носи отговорност за комуникационната работа, включително редовното актуализиране на мрежата и разработването на план за комуникация и дейност за изпълнение на задълженията за комуникация на партньорите по програмата с донорско партньорство. Препоръчва се партньорите по програмата с донорско партньорство да си сътрудничат с министерства в съответната страна донор при прилагането на техните усилия за комуникация.

Партньорът по програмата с донорско партньорство докладва за комуникационни дейности в годишния доклад за напредъка.

3.2. Партньори по проекта с донорско партньорство

С цел да подчертае приноса на донорите чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и да осигури прозрачност, партньорът по проекта с донорско партньорство предоставя информация за тяхното участие и резултата от проекта на широката общественост на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия и съответните заинтересовани страни. Информация за проекта ще бъде достъпна на уебсайта на организацията.

4. Международни организации

С цел да се подчертае приноса на донорите чрез чрез Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове и да осигури прозрачност, международните организации предоставят информация за тяхното участие в изпълнението на грантовете на съответните заинтересовани страни и изпълняват целите по отношение на параграф 1.2.

Международните организации предоставят информация за своето участие и за Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове на своя уебсайт, като подчертават тяхната ангажираност, включително къде и с кого си сътрудничат, кои са донорите и въздействието на техния принос.

5. Дизайн и визуален профил

Всички информационни и комуникационни материали, свързани с Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове от Националното кооординационно звено, Програмните оператори, Организаторите на проекти, партньорите по програмата с донорско партньорство и партньорите по проекта с донорско партньорство, следва да бъдат в съответствие с Ръководството за комуникация и дизайн. Ръководството излага подробни технически изисквания по отношение на използването на лога, както и билбордове, табели, плакати, публикации, присъствие в мрежата и аудио-визуални материали.